Loonbeslag

Dit artikel beschrijft wat loonbeslag is, wat er onder loonbeslag valt en wat de beslagvrije voet daarbij betekent. Tot slot beschrijft het artikel hoe loonbeslag werkt, inclusief het einde van loonbeslag.

Wat is loonbeslag?

Als het gaat om beslag op loon wordt gesproken over loonbeslag. Loon is een vorm van inkomsten, zoals een uitkering of pensioen. Een beslaglegger kan beslag leggen op (een deel van) de inkomsten van een schuldenaar.

Op inkomsten die toegekend zijn vanwege een bijzondere situatie wordt meestal geen beslag gelegd, zoals op huur- en zorgtoeslag. Er zijn een aantal uitzonderingen. Een zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld bij een betalingsachterstand op de basispremie beslag laten leggen op de zorgtoeslag. Een verhuurder kan bij een huurachterstand beslag laten leggen op de huurtoeslag.

Beslag op inkomsten zoals loonbeslag is een vorm van ‘derdenbeslag’. De werkgever is de ‘derde’. Als beslag wordt gelegd op een uitkering is de uitkeringsinstantie de derde. Bij pensioen is de ‘derde’ het pensioenfonds.

De werkgever wordt op de hoogte gesteld van het loonbeslag en is verplicht hieraan mee te werken. Een werkgever moet bijvoorbeeld de verschuldigde bedragen rechtstreeks naar de beslaglegger overmaken. Het overige deel van het loon wordt gewoon naar de medewerker (de schuldenaar) overgemaakt. Er moet namelijk altijd rekening worden gehouden met de beslagvrije voet.

Wat valt er onder loonbeslag?

Het beslag heeft betrekking op de ‘vorderingen’ die de werknemer heeft op de werkgever die rechtstreeks voortvloeien uit hun rechtsverhouding. Hiermee wordt bedoeld de betalingen die de werkgever aan de werknemer moet doen op basis van de arbeidsrelatie. Het gaat om bijna alle betalingen, met enkele uitzonderingen zoals onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.
Verder is het beslag niet geldig op een deel van de inkomsten: de beslagvrije voet.

Beslagvrije voet

Als er beslag is gelegd op je inkomsten moet er een minimum bedrag overblijven om in de basiskosten van je levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit wordt de beslagvrije voet genoemd. Daar heb je recht op.

Dit deel mag de beslaglegger niet opeisen. Dit geldt ook voor een uitkering en pensioen.

Per 1 januari 2021 wordt door beslagleggers de beslagvrije voet op een nieuwe manier met een rekenmodule (een digitale rekentool) berekend. Dit volgt uit de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. Dit nieuwe systeem maakt het berekenen van de beslagvrije voet eenvoudiger. Het zorgt er ook voor dat de beslagvrije voet voor iedereen op dezelfde manier wordt berekend.

Op uwbeslagvrijevoet.nl vind je meer algemene informatie over de beslagvrije voet. Je kunt hier ook je beslagvrije voet narekenen.

Hoe werkt loonbeslag?

Wanneer bijvoorbeeld de energierekening niet wordt betaald, kan een schuldenaar een dagvaarding ontvangen. Wordt er alsnog niet betaald? Dan wijst een rechter een vonnis (uitspraak). Dit heet een ‘executoriale titel’. De deurwaarder bezorgt het vonnis daarna bij de schuldenaar (betekenen).

In dit geval zijn de schulden vaak opgelopen door bijkomende kosten van aanmaningen, de deurwaarder en de juridische procedure. Als de schuldenaar niet aan het vonnis voldoet door alsnog te betalen, kan de deurwaarder loonbeslag leggen (of beslag op andere inkomsten).

Ook kan er beslag gelegd worden op goederen zoals een auto. Dit is een ander soort beslag en wordt in dit artikel daarom niet verder toegelicht.

Er kan ook loonbeslag worden gelegd op de inkomsten van een schuldenaar, omdat bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen niet zijn betaald, er een belastingschuld is bij de Belastingdienst of omdat een uitkering wordt in- of teruggevorderd. Overheden zoals de Belastingdienst, gemeenten en waterschappen gebruiken vaak het zogenaamde ‘vereenvoudigd derdenbeslag’.
In dat geval hoeft een (lokale) overheid bij de schuldenaar alleen een dwangbevel met bevel tot betaling en een schriftelijke vooraankondiging te bezorgen. Dit gebeurt meestal per post. Eventueel kan ook een deurwaarder bezorgen (betekenen).
De rechter hoeft niet ingeschakeld te worden bij een dwangbevel. Dit is al een executoriale titel. Er komen dan geen kosten van een juridische procedure bij de schulden.

Meer over hoe een beslaglegging in zijn werk gaat en welke stappen worden genomen bij een derdenbeslag, lees je in dit artikel.

Einde loonbeslag: loonbeslag opheffen

Loonbeslag eindigt op het moment dat alle schulden zijn voldaan. Op dat moment zal de deurwaarder het loonbeslag opheffen ofwel het loonbeslag stopzetten. De deurwaarder informeert de werkgever hierover. Het loonbeslag kan ook eindigen doordat de arbeidsrelatie eindigt.

Voor een overzicht van beslagen op inkomsten zoals een loonbeslag log je in op Schuldenwijzer via https://mijn.schuldenwijzer.nl/